Long Beach Resort (ex. Hilton) ****, Egyiptom
Long Beach Resort (ex. Hilton) ****, Egyiptom
Egyiptom, Hurghada
2021.08.21 - 08.29.
230.000/főtől

 

Részletek
Üdülés Dalmáciában kirándulásokkal - Omis
Üdülés Dalmáciában kirándulásokkal - Omis
Horvátország, Dalmácia, Omis
2021.09.03 - 09.11.
78,913Ft/főtől

 

Részletek
Rab Szigeti vakáció és középkori fesztivál
Rab Szigeti vakáció és középkori fesztivál
Horvátország, Rab-sziget

2021.08.27 - 08.30..
101.199Ft/főtől
Részletek
Kleopatra Royal Palm ****
Kleopatra Royal Palm ****
Törökország, Török Riviéra, Alanya

Érvényes: 2021.09.01 - 2021.09.08
197.840 Ft/ főtől

 

Részletek
ZYA Regina Resort (ex. Regina Swiss) ****
ZYA Regina Resort (ex. Regina Swiss) ****
Egyiptom, Hurghada
2021.09.18 - 09.25.
193.700 Ft/főtől

 

Részletek
Üdülés és kultúra a Francia Rivierán I.
Üdülés és kultúra a Francia Rivierán I.
Körutazás Franciaországban
2021.08.26 - 09.06.
270.900 Ft/főtől

 

Részletek

Adatvédelmi szabályzat

 

 

Balla Utazás Kft.

 

 

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      BEVEZETÉS          

2.      FOGALMAK          

3.      ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN, SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA        

4.      A Balla Utazás Korlátolt Felelősségű Társaság ÁLTAL ÜZEMELTETETT HONLAPOK LÁTOGATÁSA, COOKIE-K

5.      HÍRLEVELEK, FELIRATKOZÁS, REGISZTRÁCIÓ      

6.      EGYÉB ADATKEZELÉSEK, HATÓSÁGI MEGKERESÉSEK     

7.      A SZEMÉLYES ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSA      

8.      AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE      

9.      JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

10.   ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11.   ZÁRADÉK A Balla UtazásKorlátolt Felelősségű Társaság ÉS PARTNEREIVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. BEVEZETÉS 

1.1.  A Balla Utazás Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Tebe sor 22.; . Cg.: 13-09-171074; adószám: 10971448-2-13.), mint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál NAIH-109161/2016. számon nyilvántartott adatkezelő, valamennyi adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) szerint jár el. Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a www.ballautazas.huweboldalon. A Balla Utazás Korlátolt Felelősségű Társaság fenntartja magának a jogot a jelen szabályzat megváltoztatására, melyet minden esetben legalább 15 nappal a módosítás hatálybalépését megelőzően a fenti weboldalon közzétesz. 

Az adatvédelmi szabályzat hatálya:

A jelen adatvédelmi szabályzat hatálya kiterjed a Balla Utazás Korlátolt Felelősségű Társaságra, partnereire, illetve minden olyan természetes-, vagy jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetre, amely a Balla Utazás Korlátolt Felelősségű Társaság és rendszere keretében végzett utazásközvetítői tevékenységben – közvetlenül, vagy közvetve – közreműködik. A Balla Utazás Korlátolt Felelősségű Társaság kijelenti, hogy gondoskodik arról, hogy partnerei a jelen szabályzatot megismerjék, és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezően elfogadják. Ahol a jelen szabályzat Balla Utazás Korlátolt Felelősségű Társaságotemlít, ott a Balla Utazás Korlátolt Felelősségű Társaságon kívül a más partnereket is érteni kell, akik a Balla Utazás Korlátolt Felelősségű Társaságutazásközvetítői tevékenységével összefüggésben személyes adat megismerésére, kezelésére, felhasználására jogosultak.  A jelen adatvédelmi szabályzat az elfogadása napján lép hatályba és annak a Balla Utazás Korlátolt Felelősségű Társaság általi hatályon kívül helyezéséig hatályos. A szabályzat minden módosítása csak akkor bír kötelező erővel, amennyiben az a.) pontban meghatározott közzététel folyamatos, a szabályzat a www.ballautazas.huweboldalon folyamatosan elérhető.  Az adatvédelmi szabályzat módosítását külön is közzé kell tenni a weboldalon, a módosítások külön való közzétételének határideje 15 nap.

A Balla Utazás Korlátolt Felelősségű Társaság az adatkezelési szabályzattal, valamint annak értelmezésével kapcsolatban tájékoztatást elektronikus formában nyújt. Az ezzel kapcsolatos kérdések az utazas@ballautazas.hue-mail címre megküldve tehetőek fel. A Balla UtazásKorlátolt Felelősségű Társaság, mint szolgáltató kiemelten fontosnak tartja a szolgáltatását igénybe vevők személyes adatainak védelmét, valamint információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. A Balla Utazás Korlátolt Felelősségű Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz. 

A Balla Utazás Korlátolt Felelősségű Társaság jelen szabályzatot az alábbi joganyagok alapján hozta létre: 

·        az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, 

·        az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.), 

·        a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Reklám tv.), 

 

 


 

2. FOGALMAK 

2.1. Adat: bármilyen tény, információ, nyilatkozat, stb., függetlenül annak megjelenési formájától, hordozójától. 

2.2. Adathordozó: adat tárolására, továbbítására, megőrzésére alkalmas bármilyen eszköz (papír, elektronikus hordozók, stb.)

2.3. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. 

2.4. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

2.5. Különleges adat: 

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallási, vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, 

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.  

 

2.6. Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 

2.7. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.   

2.8. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt is) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.  

2.9. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (például ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. 

2.10. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. 

2.11. Nyilvánosságra hozatal: az adatok bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.  

2.12. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. 

2.13. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából. 

2.14. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.  

2.15. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. 

2.16. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.  

2.17. Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.  

2.18. Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége. 

 2.19. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 

 

3. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN, SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME, ÉS IDŐTARTAMA

a. ) Bevezető rendelkezések

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény, illetve – a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – a helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. 

Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy – egyes speciális esetekben – ha az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, illetve egyéb esetekben, ha azt törvény közérdeken alapuló célból elrendeli. 

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, és csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. 

b.)  A Balla Utazás Korlátolt Felelősségű Társaság által kezelt adatok

Balla Utazás Korlátolt Felelősségű Társaság kijelenti, hogy kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyeket az érintettek az utazásközvetítői tevékenység során, önkéntesen megadnak, és az adatkezeléshez hozzájárulnak és / vagy nyilvánosak, beleértve a Megbízók által átadott fotódokumentációt, melynek tartalmi megjelenítéséhez az Érintett hozzájárult a jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával, és amelyek tartalmát a Balla Utazás Korlátolt Felelősségű Társaság nem vizsgálja, azok tekintetében a felelősség az Érintettet terheli.

Balla Utazás Korlátolt Felelősségű Társaság a közvetítői tevékenységben közvetlenül részt vevő partnerek részére az utazásközvetítői tevékenység végzéséhez nyomtatványokat rendszeresít. Az utazásközvetítési ügylet megbízói, illetve azok a természetes és jogi személyek, vagy más szervezetek, akik az utazásközvetítési ügyletben részt vesznek (utazást hirdetnek és utazást rendelnek meg a Balla Utazás Korlátolt Felelősségű Társaság közreműködésével, stb., a továbbiakban: Érintettek), személyes adataikat, illetve az utazás adatait az erre a célra rendszeresített nyomtatványon adják meg önkéntesen, vagy más adatbázisból adják át. A nyomtatvány kitöltésével és aláírásával az Érintettek hozzájárulásukat adják a megadott adataiknak a jelen szabályzatban foglalt céloknak megfelelő kezeléséhez. 

 

Az adatkezelés célja a Balla Utazás Korlátolt Felelősségű Társaság utazásközvetítői tevékenységének elősegítése, illetve az ezzel kapcsolatban keletkezett igények érvényesítése, követelések behajtása. 

A Balla Utazás Korlátolt Felelősségű Társaság által kezelt adatok megadása önkéntes. A Balla Utazás Korlátolt Felelősségű Társaság az így megadásra került személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. A jelen szabályzat tartalmazza mindazon információkat, amely alapján az érintett egyértelmű, közérthető és részletes tájékoztatására – az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat – sor kerül. A szabályzat tartalmazza ezen felül az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetését is.

Az egyes adatkezelések:

Utazásközvetítés során felvett adatok:utazást szervezőktől átvett adatok, úgyismint szervezett utak, pihenőprogramok, ezek tartalma, adatai.

Regisztráció Weboldalon:email cím, név és a telefonszám, érdeklődés tárgya.

Elektronikus direkt marketing szolgáltatás igénybevétele:a közvetlen megkereséshez szükséges azonosítási és elérhetőségi adatok (így a név, e-mailcím és telefonszám).

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás: személyes adatok, amelyeket az érintett megad önmagáról bármely kapcsolatfelvétel alkalmával, így különösen a Balla Utazás Korlátolt Felelősségű Társaság által biztosított telefonos, e-mailes elérhetőségeken, postai úton vagy a Facebookon, továbbá az azonosításhoz szükséges adatok.

Közvélemény- és piackutatásban történő részvétel: a felmérés során az érintett által önkéntesen megadott saját magára, vagy családi körülményeire, életvitelére vonatkozóan, a Balla Utazás Korlátolt Felelősségű Társaság által a kutatás céljából elkért személyes adat, a Felhasználó saját visszaigazolásai.

Egyéb forrásokból kapott személyes adatok: marketing kommunikáció- és reklámozási tevékenység javítása, mérése érdekében harmadik személy partnerek által felvett adatok.

Személyes adatok kezelését, vagy feldolgozását kizárólag magyarországi személyek/szervezetek végzik. Külföldi illetékességű szolgáltatók igénybevétele esetén a Felhasználó kifejezetten hozzájárul az adatainak külföldre történő továbbításához. 

Érdeklődés, ajánlatkérés esetén Felhasználó hozzájárulásával az alábbi adatokat kezeli a Balla Utazás Kft.: e-mail cím, név, telefonszám, érdeklődés tárgya. 

Hírlevélre feliratkozás esetén a Felhasználó hozzájárul, hogy hírlevél rendszerben az alábbi adatokat kezelje a Balla Utazás Kft.: név, e-mail cím, telefonszám 

Utazási szerződés kötés esetén az alábbi adatok kerülnek kezelésre a Felhasználó hozzájárulásával: Pontos név, e-mail cím, szerződés tárgya, 281/2008. (XI.28.) Korm.rendelet szerinti összes közlendő adat   

Az adatkezelések jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, ami a Felhasználó beazonosításhoz és a szerződés kötéshez elengedhetetlenül szükséges adat, melyet a Felhasználó bármikor módosíthat, törlését kérheti, kivételt képez szerződés kötés utáni törvényi kötelezettség teljesítéséhez szükségesen tárolt adat, melyet a Balla Utazás Kft.szerződés teljesítést követő plusz 5 évig kell tárolnia.

c.) Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a Balla UtazásKft-nek az Érintettel fennálló jogviszony (utazásközvetítői megbízás adása, stb.) kezdetének napján kezdődik és kizárólag az itt meghatározott céloknak megfelelően szükséges mértékben és ideig, legfeljebb a Polgári Törvénykönyvnek az elévülésre vonatkozó szabályai szerinti időtartamig (ez az időtartam jelenleg 5 év) – illetve, ha az adatkezelés időtartamára más jogszabály ettől eltérő időtartamot határoz meg, ezen időtartam lejártáig – tart. Amennyiben az Érintett az adatkezelési hozzájárulását a jelen szabályzatnak megfelelően visszavonja, a Balla Utazás Kft az Érintett személyes adatait törli, kivéve ha a visszavonási igény nem teljesíthető.


 

 

d.) Az adatkezelés informatikai háttere

A Cégnév:        MiniCRM ZRt.

Székhely:         1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.

Cg.:                  01-10-047449

Adószám:         23982273-2-42,

mint a Balla Utazás Kft. rendszergazdája az általa üzemeltetett Informatikai rendszerben tárolja többek között a partnerek által felvitt adatokat. Az adatok kezeléséhez történő hozzájárulást a partnerek által adják meg érintettek. A kezelt személyes adatok az alábbi követelményeknek felelnek meg: 

·        felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes, 

·        pontosak, teljesek, és ha szükséges, időszerűek, 

·        tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az Érintettet csak az adatkezelés és a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

A Balla Utazás Kft nem alkalmaz korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jelet. 

A Balla Utazás Kft a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 

Az Érintettek tudomásul veszik, hogy az előzőekben említett nyomtatványon megadott személyes adataikat a Balla Utazás Kft minden külön értesítés nélkül jogosult átadni az általa megbízott ügyvédnek, ügyvédi irodának, vagy követelés behajtással megbízott más személynek, szervezetnek abból a célból, hogy a Balla Utazás Kft és partnereinek az utazásközvetítői megbízásból/tevékenységből az Érintettek felé keletkezett követelése behajtásra kerüljön, a jogszabályoknak megfelelően. Az itt meghatározott adatkezelés az igényérvényesítéssel kapcsolatos peres és peren kívüli eljárásokat is magában foglalja, az Érintettek tudomásul veszik, hogy a nyomtatványon megadott adatkezelési hozzájárulásuk ezen eljárásokban, az eljárásokban részt vevő személyek által történő adatkezelésre is kiterjed. Az adatkezelés ebben az esetben is csak az itt meghatározott célból, annak megfelelően, az ahhoz szükséges mértékben és ideig tarthat. 

A Balla Utazás Kft személyes adatot (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít. 

Amennyiben a megadott adatok egy körének megőrzését, továbbítását jogszabály teszi kötelezővé, az adatközlésről az érintettek az általuk megadott elektronikus elérhetőségen kapnak értesítést. A Balla Utazás Kft által rendelkezésre bocsátott adatközlési helyeken az érintett személyesen – vagy az általa megadott adatok által azonosítható személy meghatalmazásával és hozzájárulásával – járhat el.


 

 

4. A Balla Utazás Korlátolt Felelősségű Társaság ÁLTAL ÜZEMELTETETT HONLAPOK LÁTOGATÁSA, COOKIE-K

A Balla Utazás Kft által üzemeltett honlapokon lehetőség van a Balla Utazás Kft által biztosított online szolgáltatások igénybevétele céljából hírlevélre vagy más értesítésre történő feliratkozásra. Az ilyen szolgáltatások igénybevételét megelőzően szükséges lehet bizonyos – szűk körű – személyes adatok megadására az Érintettek által, amellyel az Érintett hozzájárul adatainak a Balla Utazás Kft és partnerei, a Balla cégcsoport  általi kezeléséhez. Az adatkezelés célja ebben az esetben kizárólag a hírlevél küldése, vagy más, online szolgáltatás igénybevétele és az azzal közvetlenül összefüggő más tevékenységek. Amennyiben ez az adatkezelési cél megszűnik, avagy az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulását visszavonja, a Balla Utazás Kft köteles a személyes adatokat törölni a nyilvántartásából. 

Ahogy más cégek is, a Balla Utazás Kft által üzemeltetett honlap is használ "cookie"-kat a weboldalain. Erre azért kerül sor, mert a kereső- és Flash cookie-k például jelzik a Balla Utazás Kft felé, hogy az Érintett járt-e már valaha az oldalunkon illetve segít azonosítani azokat a funkciókat/szolgáltatásokat, amik az Érintetteket a leginkább érdekelhetik. A kereső és a Flash cookie-k növelik az online élményt az által, hogy megőrzik az Érintettek által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodnak. Sem a kereső sem a Flash cookie-k nem tudják az Érintetteket személy szerint beazonosítani. Az Érintett vissza tudja utasítani a böngésző cookie-kat a böngésző beállításain keresztül, azonban ilyen cookie-k nélkül nem tudja majd kihasználni a weboldal minden szolgáltatását. 

A Balla Utazás Kft által üzemeltetett honlapok az IP címeket ideiglenes jelleggel, statisztikai céllal rögzítik, azonban azokat a honlap látogatók személyével nem kapcsolják össze. 

A Google Analytics szoftver felhasználása során a Balla Utazás Kft személyazonosításra nem alkalmas adatokat rögzít. Az Analytics adatkezelési szabályzata itt olvasható: http://www.google.hu/privacypolicy.html.

A weboldalon található, más (nem a Balla Utazás Kft által kezelt) oldalakra navigáló linkekre kattintva a látogató a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel. A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért a Balla Utazás Kft felelősséget nem vállal.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Ügyfél számítógépe és a weboldal működését biztosító szerver összekapcsolódása a nyilvános Internet hálózaton történik. Amennyiben, a személyes adatközlést megelőzően, nem kerül sor biztonságos adatkapcsolat kialakítására, akkor a kommunikáció adatbiztonsági szempontból védtelen, így az Ügyfél személyes adatainak védelme a kommunikációs csatornán nem biztosított. Az ebből fakadó kellemetlenségekért és károkért a Balla Utazás Kft felelősséget nem vállal.


 

 

5. HÍRLEVELEK, FELIRATKOZÁS, REGISZTRÁCIÓ 

Elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket a Balla Utazás Kfttöbb hozzá tartozó email-címről küld azon ügyfelei számára, akik elektronikus hírlevél küldéséhez előzetesen hozzájárulásokat adták. Ügyfeleink a hírlevelek alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani a további hírlevelek küldését. A személyes adatok módosítására és törlésére, a hozzájárulás visszavonására az utazas@ballautazas.hue-mail címre küldött értesítéssel van mód.

A Balla Utazás Kft hírleveleivel, promóciós anyagaival, szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson (többek között: online vagy papíralapú regisztráció, megbízási szerződés, megtekintési tanúsítvány, call-centeres megkeresés, nyereményjátékban való részvétel) alapulnak. 

Ezen adatkezelési célja: kapcsolatfelvétel, az érintett részére személyre szabott hírlevél, játék, marketing, utazáspiaci adatok, szolgáltatás igénybevétele, személyre szabott automatikus ajánlatküldés.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, cím, mobiltelefonszám, vagy egyéb adat, melyet az Érintett megadott.

Az adatkezelés időtartama: az e-mail cím törléséig vagy az engedély visszavonásáig, vagy szolgáltatás igénybevétele esetén egyéb jogszabályi rendelkezések szerint. 

 

6. EGYÉB ADATKEZELÉSEK, HATÓSÁGI MEGKERESÉSEK 

Amennyiben az adat felvételére e szabályzatban meg nem határozott okból kerül sor, arról az érintett az adat felvételekor kap tájékoztatást. Kivételes esetben – bírósági, ügyészi, nyomozóhatósági, szabálysértési hatósági, közigazgatási hatósági, adatvédelmi biztosi megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén – a Balla Utazás Kft köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. 

A Balla Utazás Kft ezen esetekben a megkereső szerv részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

 

7. A SZEMÉLYES ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSA 

A Balla Utazás Kft a honlapjával, hírleveleivel és más szolgáltatásaival kapcsolatos személyes adatkezeléseket székhelyén és/vagy egy más helyszínen található megfelelően biztonságos szerveren végzi. 

 A Balla Utazás Kft a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon hozta létre, hogy 

·        az informatikai rendszer alkalmas a kezelt adathoz történő hozzáférés korlátozására, ennek értelmében az adatok illetéktelen harmadik személytől védettek, 

·        az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor. A hibás adatok törlésre kerülnek, 

·        az adatokról biztonsági mentés készül. 

A Balla Utazás Kft az adatok kezelése során az elvárt védelmi szintet nyújtja.  A Balla Utazás Kft informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel kapcsolatos bűncselekmények ellen. Az üzemeltető a szerver biztonságáról jelszavas védelemmel, tűzfallal, és a lehető legkorszerűbb eljárásokkal gondoskodik. Balla Utazás Kft a szerver üzemeltetőjével ennek megfelelő szerződés szerint működik együtt.

 

8. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE 

Név:                                                     Balla Utazás Kft.

Székhely:                                             2310. Szigetszentmiklós, Tebe sor 22.

Telefon:                                               +36-1/280-46-23,

Adatkezelési nyilvántartási szám:        

E-mail:                                                 utazas@ballautazas.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve:               Balla Ákos Dániel

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:    utazas@ballautazas.hu

 

9. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az utazas@ballautazas.hue-mail címen, illetve hírlevél esetén a hírlevélről történő leiratkozással. 

Az érintett kérelmére a Balla Utazás Kft, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A Balla Utazás Kft a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában ad évenként egy alkalommal ingyenes, ezt követően adminisztratív díj (amely a felvilágosítás nyújtásának költségét fedezi) ellenében tájékoztatást. Amennyiben az ismételt tájékoztatás kapcsán kitűnik, hogy az adatkezelés jogellenes vagy hibás volt, az adminisztratív díj visszafizetésre kerül. 

 A Balla Utazás Kft a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben: 

·        annak kezelése jogellenes, 

·        az érintett kéri, és annak további tárolására adatkezelő jogszabály alapján nem köteles, vagy az adatok további kezelése az adatkezelő, illetve a Balla Utazás Kft. partner jogainak érvényesítése végett nem szükséges

·        az adat hiányos vagy téves, és az állapot jogszerűen nem korrigálható, 

·        az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, 

·        azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jogszerűen elrendelte. 

A Balla Utazás Kft a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.


 

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

·        a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

·        a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 

·        a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 

A Balla Utazás Kft – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Balla Utazás Kft az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett a Balla Utazás Kft meghozott döntésével nem ért egyet, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni. 

Az Érintettek tudomásul veszik, hogy a Balla Utazás Kft az adatokat nem törli és azok kezelésére mindaddig jogosult, ameddig a Balla Utazás Kft és partnerei az utazásközvetítői tevékenységgel összefüggésben az Érintett felé keletkezett igényüket – peres vagy nem peres eljárásban – érvényesítik. Amennyiben igényérvényesítési eljárás nem indul, illetőleg az Érintettek a Balla Utazás Kft és partnerei felé az utazásközvetítői megbízásból keletkezett fizetési kötelezettségüknek eleget tettek, az adatok az elévülési időt követően törölhetőek. 

A Balla Utazás Kft az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adatot azonban nem továbbíthatja az adatátvevő részére, ha egyetértett a kérelmező által előterjesztett tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén a Balla Utazás Kft ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelés jogszerűségét a Balla Utazás Kft köteles bizonyítani. A Balla Utazás Kft az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti, kivéve, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt akkor, ha az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, www: http://www.naih.hue-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A szabályzat valamely pontjának érvénytelensége a szabályzat érvénytelen pont nélkül értelmezhető részeinek hatályát nem érinti. 

 

11. ZÁRADÉK A BALLA UTAZÁS KFT. ÉS PARTNEREIVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN, PARTNER-SZOLGÁLTATÓK

A Balla Utazás Kft a szolgáltatásait saját maga és partnerei útján végzi. A Balla Utazás Kft és partnerei által nyújtott szolgáltatások összefüggőségére való tekintettel az ügyfelek azokat gyakran összekapcsolt szolgáltatásként veszik igénybe, és erre vonatkozó önkéntes nyilatkozatuk alapján történik adataik kezelése. Erre való tekintettel a Balla Utazás Kft és partnerei által kezelt adataik fizikai tárolása (szerver), mind a Balla Utazás Kft és partnerei részére történő átadása ezek alapján történik. A Balla Utazás Kft-n és partnerein belüli adatkezelés során az adatok a Balla Utazás Kft által üzemeltetett, vagy bérelt szerveren kerülhet tárolásra, jelen szabályzatban foglalt biztonsági és kezelési szabályok mellett.

A Balla Utazás Korlátolt Felelősségű Társaság a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan bizonyos esetekben más szolgáltatókat vesz igénybe, amely szolgáltatókkal a Balla Utazás Korlátolt Felelősségű Társaság együttműködik. A Partner-szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. A Balla Utazás Korlátolt Felelősségű Társaság minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Partner-szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Partner-szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre a Balla Utazás Korlátolt Felelősségű Társaság által továbbított és általa kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek a Balla Utazás Korlátolt Felelősségű Társaság részére. A Balla Utazás Korlátolt Felelősségű Társaság a Partner-szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatják a Felhasználókat. E Partner-szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

Budapest, 2019. január

 

Balla Ákos Dániel ügyvezető